XXXI. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou


Autoři: Peter Novodvorský 1,2,3
Působiště autorů: metabolické centrum s. r. o., Trenčín 1;  Centrum diabetologie IKEM, Praha 2;  Department of Oncology and Metabolism, Medical School, University of Sheffield, United Kingdom 3
Vyšlo v časopise: Diab Obez 2021; 21(42): 109-110
Kategorie: Správy z odborných podujatí

Výročný kongres Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS) a Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) – XXXI. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou sa aj tento rok, napriek pretrvávajúcej pandémii COVID-19, podarilo zorganizovať v prezenčnej forme. Takáto forma kongresu bola vítaným spestrením a výnimkou z pravidla, keďže v roku 2021 boli kongres Českej diabetologickej spoločnosti (ČDS), ako aj veľké mediznárodné diabetologické kongresy ako ADA Scientific Sessions alebo EASD Annual Meeting organizované len vo virtuálnej podobe. Kongres bol úspešný a prínosný a aj v tejto náročnej dobe bolo registrovaných približne 200 delegátov. Vďaka teda patrí celému oragnizačnému výboru kongresu na čele s doc. MUDr. Zbynkom Schronerom, PhD.

Kongresu aj tento rok predchádzalo už 3. sympózium SDS venované technológiam v diabetológii, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 18. 9. 2021. Samotného otvorenia kongresu sa v nedeľu 19. 9. 2021 okrem prezídia SDS (doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc., doc. Zbynek Schroner, PhD., a doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.) a zástupcov partnerských organizácií (J. Borovka za Zväz diabetikov Slovenska, a doc MUDr. Ľubomír Barák, CSc., za Diador) zúčastnila aj MUDr. Marta Korecová, keďže tohtoročné diabetologické dni boli venované pamiatke 100. výročia narodenia prof. MUDr. Rudolfa Koreca DrSc. Úvod kongresu tradične zaobstarali prednášky laureátov tohotročných cien SDS a SLS. Korecovu prednášku s eleganciou sebe vlastnou predniesol prof. MUDr. Ján Škrha, DrSc., (Praha) na tému „časné markery cévních komplikací diabetu“. Nasledovala prednáška laureáta Rázusovej ceny doc. MUDr. Branislava Vohnouta, PhD., (Bratislava) s témou „diabetes mellitus, dyslipoproteinémie a kardiovaskulárne riziko“.

Diabetologické dni sú svojim rozsahom tak veľkým podujatím, že nie je možné v tejto správe spomenúť všetky prednášky a prednášajúcich, ktorí svojimi prednáškami kongres obohatili. Nech mi teda tí, ktorých nespomeniem, prepáčia. Hlavnými témami kongresu, ktorým sa budem venovať bližšie, boli tento rok:

ƒ psychologické, psychiatrické a sociálne problémy pacienta s diabetes mellitus

ƒ metformín – stále liek prvej voľby u pacienta s diabetes mellitus 2. typu?

ƒ diabetes mellitus a infekcie

Doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D. (Plzeň), sa venovala psychologickým aspektom nových technológií v diabetológii a PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc., psychológ Kliniky diabetologie IKEM (Praha), prednášala o poruchách príjmu potravy v kontexte diabetu. Doc MUDr. Ľubomír Barák, CSc., (Bratislava), ponúkol pohľad na psychologické aspekty diabetu v detskom veku a blok uzavrela PhDr. Andrea Bukovská, PhD., (Martin), prednáškou na tému sociálnych aspektov diabetu a možností ich ovplyvnenia na Slovensku v súčasnej dobe.

Panelovej diskusie na tému metformín – stále liek prvej voľby u pacienta s diabetes mellitus 2. typu? sa zúčastnili doc. K. Rašlová, doc. V. Doničová, doc. Z. Schroner, prof. MUDr. Peter Galajda, CSc., doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., a MUDr. Ivana Šoošová, PhD. Diskutovala sa medicína dôkazov a tiež klinické skúsenosti, ktoré metformín stále „držia“ na prvom mieste diabetologických guidelines pre manažment diabetu 2. typu.

Blok venovaný téme infekcií a diabetu otvorila MUDr. Petra Fedorcová (Banská Bystrica), ktorá sa venovala infekciám kože a slizníc u pacientov s diabetom. Urológ MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD., (Košice) sa venoval infekciám urogenitálneho traktu pri diabete a MUDr. Petr Šmahel (Hradec Králové) sa vo svojej prednáške pozrel na diabetes očami infektológa. MUDr. Peter Novodvorský, PhD., MRCP, (Trenčín/Praha) prezentoval súčasné poznatky o tom, ako sa vzájomne ovplyvňujú dve pandémie dnešnej doby – pandémia infekčného ochorenia COVID-19 a neinfekčná pandémia diabetu.

V sekcii s témou čo nové nám odhalila genetika v diagnostike a liečbe boli, okrem iných, prezentované práce tímu RNDr. Daniely Gašperíkovej, DrSc., z Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave, ktorý sa problematike monogénového diabetu dlhodobo venuje. Prof. MUDr. Ivan Tkáč, DrSc., (Košice), predniesol prednášku o prídavnej hodnote a limitáciach štúdií z reálnej klinickej praxe (RWE studies) v porovnaní s randomiozvanými klinickými štúdiami (RCT) a prof. MUDr. Ján Murín, CSc., (Bratislava) prezentoval najnovšie poznatky o benefitoch SGLT2-inhibítorov pri terapii kardiálneho zlyhávania. Moderovanú diskusiu pri posteroch viedli doc. Z. Schroner a MUDr. D. Kolény (Nitra).

Tradične kvalitný bol blok ČDS. MUDr. Eva Horová, PhD., (Praha) sa venovala súčasným odporúčaniam ohľadom fyzickej aktivity u ľudí s diabetom. Prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., (Praha) ponúkol pohľad na to, ako v súčasnej dobe zapája nelekársky personál do komplexnej starostlivosti o svojich pacientov, a prof. J. Škrha prezentoval vlastné dlhoročné skúsenosti s manažmentom sekundárneho (pankreatogénneho) diabetu, niekedy označovaného ako diabetes typu 3c.

Svoje vlastné prednáškové bloky mali lipidologická sekcia SDS – predsedajúce doc. K. Rašlová a MUDr. Ingrid Bugáňová (Žilina), obezitologická sekcia – predsedajúci MUDr. Ľubomíra Fábryová PhD., (Bratislava), MUDr. Viera Kissová, PhD., MPH, (Nitra), doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., (Bratislava) a doc. MUDr. MSc. Peter Minárik, PhD., (Bratislava) a sekcia ambulantných diabetológov – predsedajúci MUDr. Marek Macko (Prešov), v ktorých zazneli viaceré zaujímavé prednášky. Za všetky spomeniem tie od prof. MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D., (Praha) o postavení LDL-cholesterolu vo vzťahu ku KV-riziku u diabetikov, ďalej prednášku od Mgr. Jozefa Ukropca, DrSc., (Bratislava) o funkcii hnedého tukového tkaniva a jeho endokrinnej regulácii, a napokon zaujímavú kazuistiku MUDr. Ľudmily Kubincovej (Púchov) o manažmente diabetes mellitus u pacienta s ťažkým priebehom infekcie COVID-19.

Kongres tradične obohatili firemné sympóziá. Na sympóziu spoločnosti Sanofi sa hovorilo o CGM-dátach potvrdzujúcich benefity 2. generácie bazálnych inzulínových analógov (MUDr. Novodvorský), o fixnej kombinácii IGlarLixi (doc. Doničová) ako aj o simplifikácii liečby pacientov s DM2T (MUDr. Dalibor Šošovec, Rožňava). Sympózium spoločosti NovoNordisk bolo zamerané na agonistov GLP1-receptorov, či už samostatne, alebo vo forme fixnej kombinácie IDegLira. Prednášky prof. Martina Haluzíka, DrSc., (Praha), doc. MUDr. Viery Doničovej, PhD., (Košice), prof. Ivana Tkáča, DrSc., (Košice), a doc. MUDr. Emila Martinku (Ľubochňa) boli doplnené vždy 2 kazuistikami. Štafeta sympózia spoločnosti Eli Lilly v zložení d oc. E . M artinka, MUDr. D. Šošovec, MUDr. D. Skripová (Trebišov), MUDr. P. Novodvorský a MUDr. M. Merčiaková (Sabinov) viedla cez cez KV-benefity agonistov GLP1-receptorov a spomalenie aterosklerózy k využitiu ultra rapid inzulínu lispro (UrLi) v manažmente DM1T aj DM2T. Sympózium spoločnosti Boehringer Ingelheim bolo vo forme panelovej diskusie na tému nástrahy dnešnej doby v diabetologickej ambulancii a zúčastnili sa ho doc. K. Rašlová, doc. V. Doničová, doc. E. Martinka, MUDr. D. Skripová, MUDr. A. Vachulová (NÚSCH Bratislava) a MUDr. P. Ferenčíková (Bratislava).

Záverečný blok prednášok kongresu v utorok ráno otvoril MUDr. Vladimír Uličiansky (Košice) svojou prednáškou nazvanou Quo vadis diabetológia? Okrem zamyslenia sa nad smerovaním diabetológie bola prednáška aj jeho rozlúčkou s aktívnym pôsobením ako diabetológa a v nasledujúcej diskusii mu za jeho prínos, ako aj za dlhoročné aktívne pôsobenie v SDS (vedecký sekretár v rokoch 2010–2018) poďakoval doc. Z. Schroner. MUDr. Juraj Lacka (Trnava) predniesol analýzu dát zdravotnej poisťovne Dôvera týkajúcu sa mortality pacientov s diabetom počas pandémie COVID-19. Doc. V. Doničová sa v samostatnej prednáške venovala centrálnemu postaveniu metformínu v súčasných guidelines pre manažment diabetu 2. typu a MUDr. P. Novodvorský benefitom kanagliflozínu pre pacientov s pokročilou chronickou obličkovou chrobou (eGFR > 30 ml/ min/1,73 m2) a/alebo renálnou anémiou. Doc. K. Rašlová predniesla výsledky observačnej štúdie Da Vinci týkajúcej sa používania hypolipemickej terapie v európskych krajinách vrátane Slovenska a doc. Z. Schroner sa venoval benefitom DDP4-inhibítorov v geriatrickej populácii.

Tiež treba spomenúť, že viacerí z nás išli svojim pacientom príkladom a zúčastnili sa v pondelok ráno behu alebo chôdze okolo Štrbského Plesa (podporené spoločnosťou NovoNordisk). Na úplný záver už len dodám, že budúci ročník kongresu je plánovaný v prezenčnej forme na Štrbskom Plese v tradičnom termíne, teda na konci mája 2022.

MUDr. Peter Novodvorský, PhD., MRCP

p.novodvorsky@sheffield.ac.uk

www.sheffield.ac.uk

Doručené do redakcie | Received 11. 10. 2021


Štítky
Diabetologie Obezitologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se