Komplexný manažment diabetu a metabolického syndrómu – nové priority a výzvy z pohľadu farmaceutickej spoločnosti EGIS na Slovensku


Vyšlo v časopise: Diab Obez 2022; 22(44): 125-127
Kategorie: Aktuality

Rozhovor s MUDr. Vojtechom Mészárosom, MBA, generálnym riaditeľom spoločnosti EGIS Česká republika a Slovensko

Je vo všeobecnosti známe, že spoločnosť EGIS Pharmaceuticals PLC je jedna z vedúcich farmaceutických spoločností v regióne strednej a východnej Európy. Celkovo má priame obchodné zastúpenie v 18 krajinách a jej produkty sú dostupné v 61 krajinách sveta. Jej portfólio obsahuje viac ako 600 produktov rôznych terapeutických oblastí. Spoločnosť EGIS sa zameriava predovšetkým na kvalitu a inovatívny prístup a do výskumu a vývoja investuje spoločnosť každoročne 45 miliónov EUR.

Spoločnosť EGIS sa v súčasnosti plánuje intenzívnejšie venovať oblasti diabetológie na Slovensku. Táto skutočnosť priviedla redakciu časopisu Diabetes a obezita k myšlienke, aby požiadala generálneho riaditeľa EGIS Česká republika a Slovensko, pána MUDr. Vojtecha Mészárosa, MBA, o rozhovor, v ktorom by našim čitateľom osvetlil, aké sú súčasné a budúce priority spoločnosti pri starostlivosti o diabetikov.

Pán riaditeľ našu ponuku prijal a ochotne odpovedal na naše otázky. Jeho odpovede vám nižšie prinášame.


Aká je história pôsobenia spoločnosti EGIS v Európe a na Slovensku?

Oficiálny predchodca EGIS Pharmaceuticals PLC bol registrovaný pred viac ako 100 rokmi v Budapešti. Odvtedy sa portfólio spoločnosti síce výrazne zmenilo, jedno však zostáva rovnaké: sústredenie sa na výskum a vývoj a dôraz na vysokú kvalitu ponúkaných produktov. „Zdravie, kvalita, život“ je centrálny motív, ktorým sa naša spoločnosť riadi a ktorý vysvetľuje jej dlhodobú úspešnú prítomnosť aj na Slovensku a jej úzku a obojstranne prínosnú spoluprácu s odbornými spoločnosťami, lekármi, farmaceutmi, zdravotnými sestrami, ale aj distribučnými spoločnosťami, t. j. partnermi v poskytovaní služieb a zabezpečovaní liekov pre slovenský farmaceutický trh.

Centrum vedy a technológie EGIS PLC v Budapešti už navštívili mnohí slovenskí lekári a ocenili možnosť využitia aj tejto konkrétnej platformy, t. j. zoznámenia sa okrem iného aj s dôležitými technologickými aspektami výroby liečiv a rôznych liekových foriem v čoraz náročnejších podmienkach, ktoré sú vyžadované európskymi a lokálnymi autoritami. Vysoká kvalita produktov ponúkaných lekárom, pacientom a súčasne aj optimálna cena (tzv. budget impact) pre platcov, resp. zdravotnícky systém, sú pritom kľúčové priority v hierarchii hodnôt našej spoločnosti.

Len pre úplnosť by som uviedol, že spoločnosť EGIS Slovakia spol. s r. o. je dcérskou spoločnosťou EGIS Pharmaceuticals PLC v Maďarsku. Globálne je vlastnícka štruktúra spoločnosti EGIS PLC v súčasnosti manažovaná francúzskou originálnou farmaceutickou spoločnosťou Servier.

Aké je aktuálne portfólio spoločnosti EGIS na Slovensku?

EGIS Slovakia spol. s r. o. prináša pacientom generické, originálne a rovnako aj licencované prípravky od iných držiteľov registrácie. Spoločnosť má aj vlastný vývoj liekov s celým radom inovácií, napríklad v oblasti fixných kombinácií liekov, v ktorej ponúkame aj originálne riešenia pre kardiometabolické ochorenia. Momentálne sa zameriavame na tri kľúčové oblasti: na kardiometabolické ochorenia, na choroby centrálnej nervovej sústavy a taktiež na onkológiu a hematoonkológiu, ako aj niektoré autoimunitné ochorenia – v tejto terapeutickej oblasti ponúkame lieky patriace do skupiny tzv. biosimilars.

V čom je vstup spoločnosti EGIS do oblasti liečby diabetu 2. typu špecifický?

Patríme už medzi etablovaných partnerov slovenskej odbornej verejnosti v manažmente metabolického, resp. kardiometabolického syndrómu, a to konkrétne v liečbe hypertenzie, srdcového zlyhania, dyslipidémie, hyperurikémie a najnovšie aj koagulačných porúch. Terapia diabetu logicky nadväzuje na doterajšiu spoluprácu tak, aby sme mohli pokryť čo najširšie spektrum komorbidít a dlhodobých komplikácií pacientov s diabetom 2. typu.

„Ktorému pacientovi?“ „Kedy?“ „Kde?“ a „Prečo?“ – to sú najčastejšie otázky, s ktorými sa pri uvádzaní nových liekov na Slovensku stretávame, a preto sú často užívané v názvoch odborných prezentácií venovaných metabolickému syndrómu a diabetu. Našim cieľom a prioritou je navrhnúť a následne poskytnúť odpovede a adekvátne riešenia v podmienkach slovenského zdravotníctva. Ak je to potrebné, aj odbornú podporu v zabezpečení prístupu k dátam týkajúcim sa bezpečnosti a efektivity liečby s cieľom pomáhať vysokému štandardu ekonomicky dostupnej, modernej liečby v starostlivosti o pacientov.

Vieme, že celosvetovo umiera na diabetes a s ním spojené komplikácie 1 pacient každých 6 sekúnd. Kardiovaskulárne komplikácie, resp. ich optimálny manažment sú najzávažnejším faktorom pre prognózu pacientov, vrátane dĺžky a kvality ich života.

Čo ponúkate odbornej verejnosti a pacientom v tomto smere?

V oblasti kontinuálneho vzdelávania lekárov a zdravotných sestier sa snažíme o zdieľanie nových informácií, či už podporou odborných spoločností v diabetológii alebo kardiológii a nimi organizovaných kongresov, ale rovnako aj ponukou kreditovaných odborných podujatí pripravených v spolupráci s týmito spoločnosťami. Výhodu fungovania kardiometabolickej divízie vidím v súčasnosti aj v úzkom prepojení Českej a Slovenskej republiky v rámci štruktúry EGIS, t. j. spoločnom „česko-slovenskom“ fungovaní tejto obchodnej jednotky. Uľahčuje nám to okrem iného aj veľmi efektívne – rýchle a neformálne – zdieľanie klinických skúseností aj s významnými českými odborníkmi a odbornými spoločnosťami. Rád by som spomenul v tejto súvislosti napokon aj využitie digitálnych projektov pre podporu odbornej a neodbornej verejnosti, čomu venujeme čoraz väčšiu pozornosť.

Jeden z príkladov je uvedenie platformy hyperurikemia. sk, zameranej na edukáciu pacientov. Koncom tohto roku ju rozšírime aj o registrovaný prístup odborníkov tak, aby si mohli priamo pozrieť napr. odborné materiály, webináre, programy a výstupy odborných podujatí, ktoré podporujeme alebo starostlivo monitorujeme. Kardiometabolický syndróm a diabetológia tam samozrejme budú mať tiež adekvátny priestor.

Aký je Váš pohľad na budúci vývoj v manažmente diabetu a čo považujete za hlavné výzvy pre spoločnosť EGIS?

Uvedomujeme si, že v súčasnosti je na Slovensku dispenzarizovaných približne 350 tisíc pacientov – diabetikov a väčšina z nich (viac ako 90 %) sú pacienti s diabetom 2. typu, ako informuje Národné centrum zdravotníckych informácií. Reálny predpoklad je, že celkovo až 10 % slovenskej populácie (analogicky ako v Českej republike) je konfrontovaných skôr alebo neskôr s diagnózou diabetu, aj keď na začiatku v nie celkom symptomatickej alebo závažnej forme. Teda v prípade ochorenia diabetom 2. typu bude – podobne ako v iných krajinách Európy – ďalší kontinuálny nárast počtu pacientov a ich komorbidít/komplikácií. Zásadný je v tomto prípade komplexný pohľad na ochorenie, niekedy nazývaný aj ako „holistický“ prístup k manažmentu pacientov s diabetom 2. typu zohľadňujúci kardiovaskulárne riziká a potenciálne aj kardioprotektivitu ponúkaných liečebných alternatív, čo ako lekár veľmi citlivo vnímam a stotožňujem sa s ním. Odklon od čisto „glukocentrického“ prístupu ku komplexnému manažmentu diabetu považujem v podmienkach slovenského zdravotníctva za výzvu. Radi by sme reagovali adekvátne, to znamená komplexne a zodpovedne.

Chceme byť akceptovaní a spoľahliví partneri v zabezpečovaní modernej, cenovo dostupnej liečby. Plánujeme naďalej podporovať odborné vzdelávanie lekárov a sestier v diabetológii podľa aktuálnej preferencie, online alebo prezenčnou formou. Hlavnou výzvou pre nás je byť schopní osloviť odborníkov, ak to tak môžem obrazne povedať, v diabetologických ambulanciách na Slovensku, vypočuť si ich pohľad na vec a rozumieť vstupom aj z tejto strany. Na konci nášho snaženia sú pacienti, ich informovanosť o ochorení a kontinuálna edukácia, ktorá je dôležitá aj pre spoluprácu lekára a pacienta. Výsledkom by mala byť lepšia kvalita života pacientov, aj v tejto medicínsky veľmi závažnej oblasti, o ktorej dnes spolu hovoríme.

Vážený pán riaditeľ, ďakujem Vám za rozhovor.

Doručené do redakcie | Received 29. 9. 2022

www.diabetesaobezita.sk (on-line) | www.fa-ma.cz/diabetesaobezita (e-verzia)Štítky
Diabetologie Obezitologie

Článek vyšel v časopise

Diabetes a obezita

Číslo 44

2022 Číslo 44

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se