Edukácia diabetikov počas pandémie COVID-19


Autoři: Andrea Bukovská 1,2
Působiště autorů: Diabetologické edukačné centrum I. internej kliniky Jesseniovej LF UK a UNM, Martin 1;  Nemocničná lekáreň UNM, Martin 2
Vyšlo v časopise: Diab Obez 2021; 21(41): 60-61
Kategorie: Aktuality

Diabetologické edukačné centrum (DEC) pri I. internej klinike Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (JLF UK) v Martine a Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) už od roku 2004 pod odbornou garanciou prednostu I. internej kliniky JLF UK a UNM prof. MUDr. Mariána Mo­káňa, DrSc., FRCP Edin metodicky, odborne a prakticky realizuje edukáciu, poradenstvo a výchovu k zdraviu v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy. Po celkovej rekonštrukcii od roku 2013 spĺňalo centrum všetky odborné, priestorové, materiálno-technické a právne požiadavky kladené na profesionálnu edukáciu, poradenstvo a výchovu k zdraviu. V roku 2020 bolo z dôvodu priestorových zmien na I. internej klinike presťahované do menších priestorov. Po komplexnej úprave interiéru a potrebnej redukcii inventáru, materiálov, nábytku a pomôcok opäť plní úlohy komplexného centra. Edukáciu, poradenstvo a výchovu k zdraviu vykonáva PhDr. Andrea Bukovská, MHA, MPH.

DEC zabezpečuje všetky formy edukácie (základnú, komplexnú, špecializovanú, reedukačnú, cielenú, špeciálnu) nielen pre diabetikov, rodinných príslušníkov, rizikové skupiny, edukátorov, ale aj zdravotníckych pra­covníkov. A hoci rok 2020 v celom zdravotníctve a každodennom živote spoločnosti významne komplikovala pandémia COVID-19 a potreba dodržiavať protiepidemické opatrenia, v prípade akútnej potreby sa personalizovaná individuálna edukácia realizovala aj počas hospitalizácie a on-line prostredníctvom tradičných aj moderných telekomunikačných prostriedkov, a to telefónu, pošty, e-mailu, internetu a sociálnych sietí. Tieto metódy prácu síce flexibilizovali, ale aj komplikovali a predlžovali. Skúsenosti však dokázali, že aj v takejto forme ide o najefektívnejší spôsob na získanie teoretických vedomostí, praktických zručností a schopností zmeniť svoj prístup k životu a chronickej chorobe. Diabetik má totiž práve počas hospitalizácie priestor a čas ujasniť si jednotlivé kroky na zvládnutie každodenných problémov. Individuálne bolo pristupované k detským, chirurgickým, nevidiacim, transplantovaným, karantenizovaným a COVID-19 pozitívnym diabetikom a ich rodinným príslušníkom. V roku 2020 bolo prostredníctvom DEC zrealizovaných 1 271 individuálnych edukácií a poradenstva pre diabetikov a zdravotníckych pracovníkov, čo predstavuje 3,48 edukácie na každý deň v roku. Z tohto počtu bolo počas hospitalizácie v UNM komplexne v 1–10 sedeniach odedukovaných 37 hospitalizovaných diabetikov z takmer všetkých kliník a oddelení UNM na základe ordinácie diabetológa alebo konkrétnej požiadavky od diabetika alebo pracoviska. Edukáciu okrem pandémie COVID-19 sťažovala aj skutočnosť, že mohla byť realizovaná až v popoludňajších alebo večerných hodinách po pracovnom čase edukátora, hoci jej priebeh by si vyžadoval skôr dopoludňajšie hodiny. Na skupinovú edukáciu bola v čase medzi núdzovými stavmi využívaná dobre vetrateľná a prie­stranná čakáreň ambulantnej časti I. internej kliniky. Každý diabetik bol po edukácii vybavený kompletným edukačným materiálom a hot-line kontaktom v prípade potreby pomoci. V roku 2020 bolo vydaných 679 súborov edukačných materiálov zostavených podľa konkrétnych potrieb diabetika alebo pracoviska. Po hospitalizácii alebo v prípade akútnych problémov bolo individuálne alebo hot-line telefonicky odedukovaných 859 diabetikov z 22 miest zo Slovenska a 3 miest z Česka. Individuálnu edukáciu dopĺňala medzi dvoma núdzovými stavmi skupinová edukácia, ktorá umožňuje efektívnu výmenu skúseností medzi viacerými diabetikmi nielen z nemocnice, ale aj z ambulancií. Táto kontinuálne prechádzala do kolektívnej edukácie realizovanej združením DIAMART Martin v spolupráci s mestom Martin a I. internou klinikou taktiež iba v období medzi dvoma núdzovými stavmi. Počas núdzových stavov boli diabetici pravidelne edukovaní, upokojovaní a pravdivo informovaní o aktuálnej pandemickej situácii, potrebných preventívnych opatreniach a možnostiach pomoci prostredníctvom tradičných a moderných telekomunikačných prostriedkov.

Vzhľadom k dlhodobej aktívnej spolupráci boli vybrané edukačné časopisy, knihy a edukačné materiály a pomôcky určené pre všetkých záujemcov z radov pacientov a odbornej verejnosti presunuté do Akademickej knižnice a audiovizuálneho strediska JLF UK, Slovenskej národnej knižnice a Turčianskej knižnice. V roku 2020 bola poskytnutá odborná informácia v súvislosti s diabetes mellitus prostredníctvom DEC 375 zdravotníckym pracovníkom včítane účastníkov troch praktických seminárov školiaceho kurzu pred špecializačnou skúškou v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy a prvého kurzu praktickej diabetológie pre zdravotníckych pracovníkov. Prostredníctvom DEC bolo v rokoch 2004–2020 na kolektívnej a hromadnej edukácii odedukovaných viac ako 7 200 diabe­tikov, rodinných príslušníkov, odbornej a širokej verejnosti. DEC poskytuje aj zdravotné, sociálne, právne a metodické poradenstvo diabetikom a edukátorom. V roku 2020 sa podieľalo na príprave štandardov edukácie a postupov pre výkon prevencie diabetes mellitus 2. typu a jeho komplikácií pre potreby MZ SR a podkladov pre zaradenie profesie edukátor diabetes mellitus do katalógu pracovných činností pre potreby MPSVaR SR. Aktívne sa podieľa na pedagogickej činnosti pri vzdelávaní lekárov, sestier a edukátorov. Neoddeliteľnou súčasťou aktivít DEC je primárna, sekundárna a terciárna výchova k zdraviu, ktorej cieľom je poskytovať a rozširovať teoretické vedomosti, upevňovať postoje a návyky zamerané na ochranu a podporu zdravia jedincov a populačných skupín, podporovať pozitívne a odstraňovať negatívne prvky, ktoré sa týkajú zdravia, a to nielen v čase pandémie COVID-19.

V spolupráci s Nemocničnou lekárňou UNM Lekáreň v nemocnici DEC zabezpečuje edukáciu a kompletný servis glukometrov. V rámci realizácie úloh bolo prostredníctvom DEC v roku 2020 v súlade s ISO normou 15197:2013 vydaných a akútne servisovaných 37 zo 111 spravovaných glukometrov FreeStyle Optium Neo, ktoré práve vzhľadom k individuálne zabaleným testovacím prúžkom spĺňajú všetky kritériá na používanie v zdravotníckych zariadeniach aj počas pandémie COVID-19. DEC akútne poskytlo ďalších 375 zdravotníckych pomôcok, najmä ihiel k jednorazovým inzulínovým perám, ktoré nie sú v UNM dostupné, čím výrazne uľahčilo každodennú prácu lekárov, sestier, asistentov a sanitárov pri starostlivosti o diabetikov počas hospitalizácie. Prostredníctvom DEC sú kliniky a oddelenia UNM zásobované aktuálnym edukačným materiálom na osvetu pacientov a zdravotníckych pracovníkov.

Pôsobnosť DEC jednoznačne dokazuje, že diabetikov, rizikovú verejnosť, ale aj zdravotníckych pracovníkov je potrebné neustále edukovať. Boli zistené viaceré chyby zdravotníckych pracovníkov nielen pri odberoch glyk­émií, ale aj pri aplikácii inzulínu jednorazovými inzulínovými perami. Na základe požiadavky I. internej kliniky JLF UK a UNM bol v roku 2020 zrealizovaný 1 zo 4 kurzov praktickej diabetológie pre zdravotníckych pracovníkov, ktoré budú pokračovať po uvoľnení protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19. Mnohí pacienti stále dokazujú rezervy v edukácii, nakoľko podľa tvrdení v minulosti neabsolvovali edukáciu alebo majú obsolentné a nesprávne názory, ktoré nezachytávajú aktuálnu personalizovanú diabetológiu založenú na dôkazoch alebo sú veľmi nesprávne edukovaní prostredníctvom známych, internetu alebo sociálnych sietí. DEC má preto mimoriadny význam v systéme komplexnej zdravotnej starostlivosti o diabetikov zlepšením kvality ich života a poklesom počtu hospitalizácií z dôvodu akútnej dekompenzácie diabetes mellitus.

 PhDr. Andrea Bukovská, MHA, MPH

bukovska@unm.sk

www.unm.sk

Doručené do redakcie | Received 29. 3. 2021


Štítky
Diabetologie Obezitologie

Článek vyšel v časopise

Diabetes a obezita

Číslo 41

2021 Číslo 41

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se